Байгууллага бүрт өөрийн гэсэн боломж, сорилт, амжилтанд хүрэх гэсэн эрмэлзэл байдаг. Бид өөрийн өрсөлдөх давуу талуудыг бий болгохоор хандсан байгууллагатай хамтран ажиллаж, төгс амжилт, тогтвортой өсөлтөд чиглүүлэх сургалт, дасгалжуулалт, зөвлөх үйлчилгээг цогцоор үзүүлнэ.