Бид төгс амжилт, тогтвортой өсөлт, ногоон хөгжилд чиглүүлэх сургалт, дасгалжуулалт, зөвлөх үйлчилгээг менежментийн шинэлэг арга хэрэгсэл, мэдлэг, туршлагад тулгуурлан тусгайлан боловсруулсан хөтөлбөрөөр хүргэнэ.

 • Бүс нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт
 • Байгууллагын менежментийн үр дүн, үр өгөөжийг шинжлэх
 • Стратеги бодлого төлөвлөлт
 • Бизнесийн шинэ санааг хөгжүүлэх, бизнесийн төсөл болгох
 • Чанарын удирдлагын тогтолцоо
 • Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоо
 • Гүйцэтгэлийн удирдлага
 • Гэрээ хэлэлцээрийн менежмент
 • Зөрчил маргааны менежмент (хөнгөвчлөх, тохиролцох, эвлэрүүлэн зуучлах)
 • Стратеги уулзалтын менежмент
 • Борлуулалтын урдчилсан судалгаа, төсөөлөл
 • Брэнд менежмент
 • Арга хэмжээ буюу event менежмент

UNITED DATA БИЗНЕСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Бизнесийн оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай боловсруулагдсан мэдээ мэдээлэл

UNITED FORECASTING

Судалгаа шинжилгээнд үндэслэгдсэн салбарын хөгжлийн таамаглал, төсөөлөл