Гүйцэтгэх удирдлагуудын манлайлалын ур чадвараа хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох хөтөлбөр