Бид дараах үйл ажиллагааг явуулж байна. Үүнд:

  • Үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх нь

  • Чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо- ISO 9000 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх нь
  • Орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг зураглан харуулах нь
  • Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, үр дүнтэй хэлэлцэл зохион байгуулах
  • Harvard Negotiation Institute-н сургалтын хөтөлбөрөөр байгууллагын бизнесийн маргааныг үр өгөөжтэй удирдах загварыг боловсруулах Нөлөөлөлийг үр өгөөжтэй зөвшилцөлд хэрхэн ашиглах вэ?
  • Үр ашигтай бизнесийн гэрээ, хэлцэлийг байгуулах нь
  • Төслийн удирдлага-Төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх менежерүүдийг чадавхижуулах
  • Боломжит худалдан авагчийн хэрэгцээг тодорхойлох
  • Бараа бүтээгдэхүүний оновчтой хуваарилалтын сувгийг тодорхойлох
  • Бүтээгдэхүүн брэндийг зах зээлд байршуулах