• Шинийг санаачлагч, инновацид суурилсан байгууллагыг бий болгох

  • Байгууллагын менежментийг үр өгөөжийг шинжилж, бизнесийн шинэ моделийг боловсруулах
  • Өрсөлдөх давуу талыг бий болгох байгаль орчинд ээлтэй инновацийн стратегийг боловсруулах
  • Инновацийг нэвтрүүлэх явцад өсөлтийг бий болгох
  • Инновацид суурилсан бизнесийн шинэ санааг хөгжүүлэх